ເຊັນຮ່ວມມືການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບຊິວະນາໆພັນ |3-03-2018|

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການາພັດທະນາປະເທດຍີ່ປຸ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ |3-03-2018|